TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK)
2022 YILI BİLİMSEL TOPLANTISI

"Jeodezide Gerçek Zamanlı Uygulamalar"

02-04 KASIM 2022

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Gebze

TUJK 2022 Yılı Bilimsel Toplantısı oturum başlıkları ve detaylandırılmış alt başlıklar aşağıda listelenmiştir. Alt başlıklarla sınırlı olmamak üzere jeodezi biliminin ilgi alanına giren disiplin içi ve/veya disiplinler arası güncel tüm çalışmalar sözlü veya poster bildiri olarak sunulmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.


Oturum 1: Referans Koordinat Sistemleri

- Uluslararası, bölgesel ve ulusal yersel koordinat referans sistemi/çerçevesi,

- Uluslararası göksel referans sistemi/çerçevesi,

- Uluslararası, bölgesel ve ulusal düşey koordinat referans sistemi/çerçevesi,

- Jeodezik referans koordinat sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi,

- Gelişmiş yersel ve uydu/uzay ölçme teknikleri,

- Uydu/uzay jeodezisine dayalı gözlem istasyon ağları,

- Uydu/uzay jeodezisi ve referans koordinat sistemleri ile ilişkili uluslararası servislerle iş birliği.


Oturum 2: Gravite Alanı

- Kara, deniz, hava ve uydu gravimetrisi,

- Global, bölgesel ve lokal gravite alanı modellemesi,

- Gravite alanının zamana bağlı değişimi,

- Zaman değişkenli global gravite alanı modelleri ve yer/atmosfer bilimlerindeki uygulamaları,

- Jeoid belirleme,

- Deniz seviyesi değişimleri,

- Deniz yüzeyi topoğrafyası,

- Düşey datum,

- Uydu yörüngesi belirleme,

- Uydu radar altimetrisi ve uygulamaları,

- Hidrojeodezi.


Oturum 3: Jeodinamik

- Yerin dönmesi,

- Gel-git,

- Tektonik ve Yer kabuğu deformasyonu

- Sıvı katmanlarının Yerküreye etkisi,

- Gezegenlerin dinamiği,

- InSAR, LIDAR vb. yeni teknolojilerin tektonik ve Yer kabuğu deformasyonlarının belirlenmesi çalışmalarında kullanılması.


Oturum 4: Konum Belirleme ve Uygulamalar

- Yersel ve uydu bazlı konum belirleme sistemleri,

- Açık ve kapalı alan konumlama,

- Navigasyon,

- Çoklu sensör entegrasyonları,

- İnterferometrik laser ve radar uygulamaları (SAR, vb),

- Üç boyutlu jeodezik ağlarda, deformasyonların izlenmesi konusunu da içerecek şekilde, konum belirleme uygulamaları,

- Jeodezinin mühendislik çalışmalarına uygulanması,

- Uydu/uzay jeodezisi yöntemlerini kullanarak atmosferik araştırmalar,

- Kutuplarda mekânsal veri ve jeodezik uygulamalar,

- Jeodezik veri ve ürünlerin coğrafi bilgi sistemleri ile entegrasyonu,

- Coğrafi bilgi sistemlerinin jeodezik altyapılarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar.


Oturum 5: Jeodezide Gerçek Zamanlı Uygulamalar